Kim jesteśmy?

Jesteśmy biblijnymi wierzącymi chrześcijanami, którzy przyjęli Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela.
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. (Dzieje Apostolskie 4.12)

Wyznajemy i głosimy śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który jest świadectwem prawdy i łaski. Wierzymy w Jego powtórne przyjście po tych, którzy w Nim pokładają nadzieję.
„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was." (1 List do Koryntian 3,16)

W co wierzymy?

1. Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i wystarczającym objawieniem Pana Jezusa Chrystusa jako Boga oraz, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.
"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości." (2 List do Tymoteusza 3.16)

2. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, uczyniły możliwym przebaczenie naszych grzechów. Przebaczenie i życie wieczne są nieodwołalnymi Bożymi darami dla każdego kto przyjmie Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela.
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." (List do Rzymian 10.9)

3. Wierzymy, że Chrystus jest Głową Kościoła, który posłany jest, by przekonać świat, że On jest jedynym Zbawicielem i Pośrednikiem.
"I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła." i "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus." (List do Efezjan 1.22 oraz 1 List do Tymoteusza. 2.5)

4. Wierzymy, że każdy kto się upamięta i zwróci się do Pana Jezusa, dostąpi usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, otrzyma przebaczenie i życie wieczne.
"Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny." (List do Rzymian 6.23)

5. Wierzymy, że Kościół jest uniwersalną wspólnotą, należącą do Chrystusa, powołaną, by Go wielbić i praktykować biblijne ustanowienia, chrzest i wieczerzę, które mają wartość wtedy, gdy wyrażają istniejącą rzeczywistość duchową, to jest osobiste przyłączenie i udział w społeczności z Bogiem.

Jak wyznajemy Boga w praktyce?

1. Jako wierzący Bogu spotykamy się w imieniu Pana Jezusa by wielbić Boga i ogłaszać Jego miłość, sprawiedliwość, łaskę oraz naszą zależność od Jego Słowa.
"Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich." (Ew. Mateusza 18.20)

2. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa w niedziele na 10.00 i w czwartki na 19.00 (Warszawa ul. Kurpiowska 5).
"I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach." (Dz.Apostolskie 2.42)

3. Głosimy ewangelię łaski Bożej, która stanowi niezawodną nadzieję zbawienia dla człowieka.
"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." (List do Efezjan 2.8-9)

4. Stosujemy zasadę, że mamy głosić dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, tam gdzie Bóg nas w danym czasie postawił.
"I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu." (Ew. Marka 16.15)